Telefonní služby

Základní telefonní služby

Základními telefonními službami poskytovanými oddělením síťové infrastruktury je myšlena podpora příchozích a odchozích hovorů v rámci telekomunikační sítě.

Základní telefonní služby jsou dostupné prostřednictvím:

  • komunikační platformy OpenScape 4000  v lokalitách Praha Žižkov, Jižní Město, Jarov, Holešovice (Rooseveltova kolej) a Jindřichův Hradec
  • státních telefonních linek v ostatních lokalitách

Státní telefonní linka se chová zcela autonomně, má přiděleno (národní) telefonní číslo (podobně jako mobilní telefon), pod kterým je dosažitelná z veřejné telefonní sítě. Volání se provádí standardním způsobem.

V případě pobočkové telefonní ústředny jsou zřizovány jednotlivým účastníkům pobočky, každá pobočka má své (většinou čtyřmístné) pobočkové telefonní číslo, pod kterým je dosažitelná z všech ostatních poboček telefonní síti VŠE. Při volání určité pobočky z veřejné telefonní sítě (státní telefonní linky, telefonní automaty, mobilní telefony) je nutno předřadit před volané číslo pobočky provolbu (prefix).

Systém OpenScape 4000 má v lokalitách VŠE přiděleny tyto provolby:


umístění

obsluhované lokality

pobočková telefonní čísla

provolba

Praha – Žižkov, nám W. Churchílla

areál staré a nové budovy

5xxx

224 095xxx

8xxx vyjma 80xx, 81xx

224 098xxx

Praha – Jižní Město, Ekonomická ul.

areál Jižní Město (budova A a B)

4xxx

224 094xxx

Praha – Jižní Město, Ekonomická ul.

areál kolejí Jižní Město

2xxx
224 09
1xxx
Praha – Jižní Městov, kolej Vltava Zaměstnaci na koleji Vltava (IP tel.) 8xxx 224 098xxx

Praha – Jarov, Jeseniova ul.

areál kolejí Jarov I, II a III, Centrum kolejí Jarov

2xxx
224 092xxx

Praha – Holešovice, Strojnická ul.

Rooseveltova kolej

80xx,81xx

224 09 8xxx

Jindřichův Hradec – Jarošovská ul.

areál Fakulty managementu

7xxx

384 41 7xxx

Volání pobočky z veřejné telefonní sítě
Volání z pobočky do veřejné telefonní sítě

Tísňová volání jsou zdarma a lze je uskutečnit z každé pobočky, před tísňové číslo je třeba předřadit přístupový znak na státní vedení (0):

telefonní číslo, které je třeba navolit z pobočky tísňová linka
0 112 jednotné číslo tísňového volání
0 150 požární ochrana
0 155 lékařská záchranná služba
0 158 Policie ČR
0 156 městská policie

Pozn. pokud si nemůžete zapamatovat telefonní čísla tísňových linek, máme pro Vás mnemotechnickou pomůcku „hořící dům“: nejprve musí přijet hasiči, aby uhasili oheň (0 150), potom lékařská záchranná služba (0 155), aby ošetřila zraněné a nakonec policie (0 158), aby celou událost vyšetřila (telefonní čísla jdou vzestupně).

Pokročilé telefonní služby

Pokročilé telefonní služby představují zvýšení komfortu při používání telefonu. U popisu služby jsou uvedeny přístupové kódy (jakou kombinaci čísel a znaků * a # je třeba navolit) pro analogové telefony s tónovou volbou, nastavení těchto služeb na digitálních (systémových) telefonech se provádí pomocí menu a je popsáno v návodu k obsluze k těmto přístrojům.

Zpětný dotaz, přepojení, střídání hovorů, konference

Zpětný dotaz: stiskneme tlačítko Recall (někdy označeno pouze jako R) nebo krátce ťukneme do vidlice. Tím je stávající hovor přidržen (druhému účastníkovi je přehrávána hudba). Nyní můžeme provést volbu jiného telefonního čísla a hovořit s jiným účastníkem, po skončení hovoru se k původnímu účastníkovi vrátíme opět stisknutím Recall.

Přepojení: funkce přepojení slouží k přepojení hovoru na jinou pobočku. Telefonní číslo této pobočky navolíme s malou prodlevou po stisku tlačítka Recall (stejně jako v případě zpětného dotazu), hovor se předává zavěšením, předání lze provést už během vyzvánění na cílové lince přesměrování. Během přepojování dostává volající do sluchátka hudbu. Přepojování může iniciovat i uživatel, který otvíral první volání (tj. můžete zavolat osobě A a poté přepojit svůj hovor na osobu B). Pokud je linka, na kterou chcete přepojit obsazena, či se na ni nikdo nehlásí, tak se můžete přepnout zpět pomocí tlačítka Recall. Obdobně, pokud osoba na kterou jste chtěli hovor přepojit ho nechce převzít, můžete se vrátit zpět pomocí tlačítka (spojení na druhou linku se automaticky zruší).

Střídání hovorů: přepojení je počátečním krokem pro aktivaci služby střídání hovorů, kdy můžete přepínat mezi dvěmi hovory. Pokud s někým hovoříte a chcete hovořit s další osobou, tak pomocí služby zpětný dotaz (tj. stiskem tlačítka Recall a vytočením pobočky) se s ní můžete spojit. Zpátky na prvního účastníka se přepnete pomocí posloupnosti Recall *15 (po tlačítku Recall nesmí být příliš velká prodleva, jinak se spojení s druhou osobou přeruší). Nyní již můžete přepínat mezi jednotlivými hovory pouze pomocí tlačítka Recall.

Konference tří účastníků: služba umožňuje vytvoření konference tří účastníků, kdy může jeden hovořit a ostatní dva ho slyší. Začátek je stejný jako u střídání hovorů – hovoříte s někým, poté se přepojíte pomocí Recall a čísla pobočky na dalšího účastníka. Když se naváže spojení, můžete vytvořit konferenci pomocí posloupnosti Recall *39. Konferenci až pro 8 účastníků je možné vytvořit na digitálních telefonech.

Přesměrování

Telefonní ústředna rozlišuje více typů přesměrování – variabilní přesměrování, pevné přesměrování a systémové přesměrování. Pevné přesměrování je založeno na principu naprogramování cíle a poté aktivace přesměrování.Telefonní ústředna podporuje 6 typů variabilních přesměrování, z nichž může být nastaveno pouze jedno (nastavením druhého se zruší předchozí nastavení). Variabilní přesměrování se též zruší aktivací pevného přesměrování. Systémové přesměrování může nastavit/zrušit pouze správce telefonní ústředny – existuje více typů systémových přesměrování. Uživatelem nastavené variabilní přesměrování či aktivované pevné přesměrování má přednost před systémovým přesměrováním.

Variabilní přesměrování

Variabilní přesměrování slouží pro dočasné přesměrování na jiné tel. číslo za různých podmínek. Zadáním cílového čísla se přesměrování automaticky aktivuje. Variabilní přesměrování se zruší jedním z následujících způsobů:

  • vypnutím přesměrování pomocí posloupnosti #44
  • nastavením jiného typu variabilního přesměrování
  • aktivací pevného přesměrování

Přesměrování externích a interních volání

zapnutí: *44 + číslo pobočky + #

Veškerá volání na Vaši telefonní linku mohou být přesměrována na jinou libovolnou interní linku. Např. přesměrování na linku 5991 provedete volbou *445991# a zavěšením. Veškerá příchozí volání budou poté zvonit na pobočce 5991, z vlastního telefonu však můžete dále volat. Pokud pobočka, na kterou jste volání přesměrovali navolí Vaši pobočku, bude Vaše pobočka zvonit.

Přesměrování pouze externích volání

zapnutí: *41 + číslo pobočky + #

Toto přesměrování je podobné jako předchozí a následující, přesměrování se však uplatní pouze na příchozí volání z veřejné telefonní sítě.

Přesměrování pouze interních volání

zapnutí: *43 + číslo pobočky + #

Toto přesměrování patří do stejné skupiny jako předchozí dvě přesměrování, uplatní se však pouze pro interní volání (v rámci sítě telefonních ústředen kromě poboček 7xxx). Pokud si nastavíte toto přesměrování, tak příchozí volání z jiné pobočky v síti telefonních ústředen (kromě poboček 7xxx) budou přesměrovány na udané číslo, ostatní volání budou zvonit na Vašem telefonu.

Přesměrování při obsazeno

zapnutí: *46 + číslo pobočky + #

Toto přesměrování se uplatní u příchozích volání v okamžiku, kdy s někým hovoříte. Před nastavením tohoto přesměrování doporučujeme zvážit, zda není výhodnější, aby volající slyšel obsazovací tón.

Přesměrování při nehlásí se

zapnutí: *47 + číslo pobočky + #

Toto přesměrování se uplatní v okamžiku, kdy nezvednete sluchátko do 5zazvonění. Doporučujeme nastavit toto přesměrování na někoho, kdo je schopen podat alespoň základní informace, např. na sekretariát příslušné katedry. Bohužel nelze změnit počet zazvonění, po kterých se má uplatnit toto přesměrování.

Přesměrování při obsazeno a nehlásí se

zapnutí: *45 + číslo pobočky + #

Toto přesměrování je kombinací předchozích dvou přesměrování, tj. uplatní se jak při obsazené pobočce tak v okamžiku, kdy do pěti zazvonění nikdo nezvedne sluchátko. Opět doporučujeme zvážit, zda v případě stavu obsazeno není vhodnější, aby volající slyšel obsazovací tón.

Pevné přesměrování

nastavení cíle:

zapnutí: *42

U pevného přesměrování se nejdříve nastaví cíl přesměrování, přesměrování se pak aktivuje/deaktivuje z telefonu bez nutnosti stále zadávat cílové číslo. Pokud se aktivuje pevné přesměrování, variabilní přesměrování se zruší (vymažou se cílová čísla). Pevné přesměrování se též deaktivuje nastavením některého z variabilních přesměrování.

Skupina převzetí volání

Na telefonní ústředně je možné nadefinovat skupinu převzetí volání – pokud vyzvání jeden z telefonů ve skupině, je možné vyzvednout hovor na jiném telefonním aparátu ve skupině. Obvyklá je skupina dvou telefonních linek (používá se např. ve větší místnosti). Jedna telefonní linka může být pouze v jedné skupině převzetí volání a nesmí být součástí šéf-sekretářské soupravy!

Převzetí se provádí navolením: *7

Zkrácené individuální volby

Všichni uživatelé mají možnost si nastavit až 30 zkrácených individuálních voleb přiřazených k pobočce. Jednotlivé volby jsou očíslovány od 01 do 30 (tj. jsou vždy dvouciferné).

nastavení zkrácené volby: #8 + číslo individuální volby + telefonní číslo + #

použití zkrácené volby: *8 + číslo individuální volby

Příklad: pod zkrácenou volbu číslo 22 si uložíte telefonní číslo 0444444444 pomocí navolené posloupnosti #8220444444444# . Na uvedené číslo můžete od tohoto okamžiku volat pomocí posloupnosti *822. Pokud budete používat zkrácené individuální volby, doporučujeme udržovat u telefonu papírový seznam s těmito volbami.

Zpětné volání

Pokud je volané telefonní číslo obsazeno nebo se účastník nehlásí, zadejte bezprostředně po volbě čísla této stanice posloupnost *9 a zavěste. Váš telefonní přístroj Vás vyzváněním upozorní, až se volaná linka uvolní. Zvednutím sluchátka bude provedeno spojení na volanou linku. Tato služba je dostupná pouze pro pobočky v síti telefonních ústředen kromě poboček 7xxx.

zapnutí: *9

vypnutí: #9

Nastavení bočních tlačítek telefonu pro možnost zrychleného vytáčení

Předpokládáme, že telefon je uveden v pohotovostním stavu a je plně funkční. Nejprve tedy stiskneme tlačítko „Servisní menu„, kde pomocí šipek zvolíme možnost „programovani tlac.“ . Volbu povolíme stisknutím tlačítka „háček„.  Následně vybereme jedno z volných tlačítek v boční řadě. Dostaneme se na volbu „tlacitko zmenit?“, kterou také potvrdíme. Dostali jsme se k volbě „volaci cislo?“. Opět potvrdíme volbu a již zadáváme číslo, které chceme po stisknutí tlačítka volat. Po navolení čísla volbu potvrdíme, dostaneme se k volbě „ukončit„. Tento stav také potvrdíme a tímto se dostaneme na hlavní obrazovku. Teď můžeme po stisknutí daného tlačítka zrychleně vytočit dané číslo. Nastavení tlačítka je možné stejným způsobem měnit.